تبلیغات
صحیفه خوانی

این مسأله مهم است. و آقایان توجه كنند همه و همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر این امور. نظارت كنند اگر من یك پایم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگویند پایت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینكه نظارت داشته باشند در همه كارهایى كه الآن مربوط به اسلام است. اگر دیدند كه یك كمیته خداى نخواسته بر خلاف مقررات اسلام دارد عمل مى‏كند، بازارى باید اعتراض كند؛ عرض بكنم كه كشاورز باید اعتراض كند؛ معممین و علما باید اعتراض كنند.

اعتراض كنند تا این كج را راست كنند. اگر دیدند یك معمم بر خلاف موازین اسلام، خداى نخواسته، مى‏خواهد عمل بكند، همه موظفند كه جلویش را بگیرند كه امروز غیر روزهاى دیگر است. آن وقت هم باید بگیرند، اما حالا كار مهم است. حالا اساس، اساس وجهه اسلام است. اساسى است كه الآن اسلام به دست ما افتاده، داریم چه مى‏كنیم؟ بنا بر این، آنى كه به نظر بنده مهم است این است، و البته اینها هم باید عمل بشود؛ اما اینها در درجه دوم است؛ درجه اولش عبارت از این است كه همه ما، همه قشرها، همه، اینها همه باید این جهت را توجه داشته باشند و همه آنها مراعات این مسئله كُلُّكُم راعٍ، همه باید مراعات این مسائل را بكنند. توجه داشته باشند كه نبادا من‏ یكوقت یك كلمه بر خلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض كنند، بنویسند، بگویند.

 آقا، خداى نخواسته آقا، شما، ایشان، ایشان، اینهایى كه الآن مردم توجه به آنها دارند و مى‏گویند اینها مثلًا دارند اداره مى‏كنند، چه حكومت باشد و چه كسانى كه عرض بكنم كه از این دادگاهها باشد، هر جا باشد، الآن وقت این است كه همه اینها مواظبت كنند خودشان [را]. مواظبت كنند در اینكه یك قدم كج نگذارند؛ و اسلام را حفظ كنند. صورت اسلام را آن طورى كه هست نشان بدهند.

و اگر خداى نخواسته یك كسى پیدا شد كه یك كار خلاف كرد، اعتراض كنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض كنند كه آقا چرا این كار را مى‏كنى.

در صدر اسلام هست كه عمر وقتى كه گفت- در منبر بود- كه اگر من یك كارى كردم شماها چه بكنید. یك عربى شمشیرش را كشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش مى‏كنیم. باید این طور باشد. باید مسلمان این طور باشد كه اگر- هر كه مى‏خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بكنم هر كه مى‏خواهد باشد- اگر دید پایش را كنار گذاشت، شمشیرش را بكشد كه پایت را راست بگذار.
اگر ما بخواهیم اسلام را حفظ كنیم و این طورى كه بخواهیم یك نمونه در عالم نشان بدهیم، ایران را بگوییم یك نمونه است، یك الگو هست، با رفتن شاه درست نمى‏شود؛ با رفتن ظالمها درست نمى‏شود.

اگر بنا شد كه ظالمها رفتند و ما یك دسته دیگر جایشان نشستیم، همان كارها را به اندازه‏اى كه قدرت داریم بكنیم، ما هم همان هستیم؛ ما هم همان رژیم هستیم؛ ما هم همان ظالم هستیم. این یك مطلبى است كه باید همه بدانند و همه ملت باید بدانند. و در رأس آنها این است كه روحانیون و كسانى كه مرجع امورند در همه جاها، دولت اسلامى- عرض بكنم كه- ارتش اسلامى، همه قواى انتظامیه‏اى كه حالا همه مى‏گویند ما اسلامى هستیم و از طاغوت بیرون آمدیم و به اسلام گرایش پیدا كردیم، مجرد لفظ فایده ندارد؛ باید محتوا داشته باشد.

صحیفه امام ج8 ص5


نوشته شده در یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()